O stránke


Spoluautorka tejto stránky mala za viac ako 20 rokov učiteľskej praxe možnosť posúdiť kvalitu učebníc a zbierok z matematiky, ako aj samotný obsah vyučovania matematiky. Matematika patrí medzi základné predmety nielen preto, že monitor a prijímacie skúšky na väčšinu stredných škôl sú z matematiky, ale aj preto, lebo matematika najviac rozvíja logické myslenie žiakov a tvorí základ pre výuku ďalších prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, ...).

Veľmi často sa v praxi stretávame s prípadmi, že dieťa ochorie alebo z iných príčin vynechá vyučovacie hodiny z matematiky, príde do školy a starému učivu nerozumie napriek tomu, že si ho opíše zo zošita od spolužiakov. Alebo nastane situácia typická pre posledné roky v školstve, a to, že chýbajú žiakom učebnice alebo učebnice nemajú požadovanú úroveň. To znamená, že žiak v prípade absencie alebo v prípade, že nepochopí učivo na samotnej hodine, nemá ako si osvojiť, zopakovať, resp. upevniť staré učivo.

Toto bol aj hlavný dôvod, prečo sme na tejto webovej stránke zvolili práve takúto formu postupného riešenia príkladov s vysvetľovaním jednotlivých krokov riešenia. Každý žiak si tam nájde to, čo potrebuje a môže sa takto doučovať matematiku kedykoľvek, akokoľvek dlho a kdekoľvek. Jediné, čo k tomu potrebuje je prístup na internet. Keďže v súčasnosti má prístup k internetu značná časť populácie Slovenska (a v budúcnosti sa to ešte zlepší), tento spôsob výuky môže využiť každý, kto má o takúto formu učenia záujem.

Učivo je na webovej stránke prehľadne a logicky zoradené tak, ako sa vyučuje v škole. Podľa nového vzdelávacieho programu boli niektoré tematické celky vynechané alebo presunuté do iného ročníka. Na našej webovej stránke ich nájdete všetky, pretože sa pridržiavame tzv. "starej koncepcie", ktorú považujeme za logickejšiu. Dokonca sme niektoré tematické podcelky zaradili navyše, pretože sme to pokladali za dôležité.

V každom tematickom celku, resp. podcelku je v úvode teória a nasleduje niekoľko riešených príkladov. Príklady sú volené tak, aby sme obsiahli celé učivo daného tematického celku, resp. podcelku pre základné školy. Nájdete tu príklady jednoduchšie, ale aj náročnejšie. K tomu, aby ste vedeli efektívne pracovať s riešeniami príkladov, je potrebné si preštudovať Ovládanie - jednoduchý návod na obsluhu stránky s riešeniami príkladov.

Túto webovú stránku sme vytvorili na to, aby sme žiakom, ktorí to potrebujú, pomohli osvojiť si tie poznatky z matematiky, ktoré si z akýchkoľvek príčin nemohli osvojiť na vyučovaní. V kútiku duše tiež veríme, že každý, kto matematike bude aspoň trochu rozumieť, sa jej prestane báť a možno si k nej časom vybuduje kladný vzťah.

Ak sa vám naša webová stránka bude páčiť, môžete ju doporučiť svojim spolužiakom, známym, kamarátom, priateľom (email, Pokec, Badoo, Twitter, Facebook), pomôžete nám túto stránku spropagovať a možno tiež pomôžete niekomu zvládnuť učivo a zbaviť sa strachu z matematiky. Takisto nám môžete zasielať svoje postrehy, pripomienky, reakcie a názory na našu webovú stránku. Určite sa nimi budeme zaoberať a budeme radi, ak prispejú k jej skvalitneniu.